Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 14:01

Karta zamówienia #26997/2021
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce

Informacje

ID zamówienia
14197
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Numer zamówienia
26997/2021
Numer ogłoszenia BZP
41973-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 089 277,93 EUR
Główny CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25 v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu
výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty:
1. Obvodový plášť;
2. Strecha;
3. Výmena okien;
4. Bleskozvod.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2021 09:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
20.09.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Zlaté Moravce
Adres
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 915274799
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Dokumenty