Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 07:10

Karta zamówienia #15/2021
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

Informacje

ID zamówienia
15906
Nazwa zamówienia
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu
Numer zamówienia
15/2021
Numer ogłoszenia BZP
56799 - WYP, Vestník č. 268/2021 - 19.11.2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 234 375,57 EUR
Główny CPV
45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Obsahom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č.
300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu,
odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia
tepelno - technické parametre stavebných konštrukcií.
Jednotlivé časti objektu sú delené takto:
SO 01 A učebne a jedáleň s kuchyňou
SO 02 B učebne
SO 03 C učebne
SO 04 D telocvičňa
SO 05 E bazén
SO 06 Terénne úpravy.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.12.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Prešov
Adres
Hlavná 73
Prešov
08001, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Dokumenty