Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 04:18

Karta DSZ #08269/2022/ODDVO
Nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov.

Informacje

ID zamówienia
17941
Nazwa zamówienia
Nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov.
Numer zamówienia
08269/2022/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
15724 - MUT zo dňa 07.03.2022
Numer ogłoszenia EU
2020/S 045-114048
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 400 000,00 EUR
Główny CPV
34920000-2 - Sprzęt drogowy
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ delí na 3 kategórie, konkrétne na:

Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4
Kategória č. 2 - Ostatné zvodidlové systémy
Kategória č. 3 - Prefabrikované betónové zvodidlá typ New Jersey

Predmet DNS je vymedzený prostredníctvom slovníka obstarávania nasledovnou skupinou:

Hlavný predmet: 34920000-2 Cestné príslušenstvo

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne tovary uvedené v kategóriách predmetného DNS vrátane príslušenstva.

Bližšia špecifikácia kategórií v DNS:

Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup cestných oceľových zvodidiel - systém NH4 pozostávajúcich zo zvodidlového systému NH4, ktorý sa používa na výmenu existujúcich zvodidlových systémov typu NH4 z dôvodu opotrebenia prípadne poškodenia v dôsledku dopravných nehôd. Uvedené zvodidlá sú zvodidlami schválenými (t. j. výrobky cestných záchytných systémov, ktoré sa vyrábajú pre používanie na pozemných komunikáciách), pričom musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 010) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1
Úroveň intenzity nárazu: A
Pracovná šírka N2 (W4), H1 (W5)
Povrchová úprava
materiálu: pozinkovanie EN ISO 1461

Predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) v rámci kategórie č. 1 je 2 074 769,70 EUR bez DPH.

Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:

Hlavný predmet: 34920000-2 Cestné príslušenstvo

Kategória č. 2 - Ostatné zvodidlové systémy.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup zvodidlových systémov Fracasso, KREMBARRIER a BRASIL, ktoré sa používajú na výmenu existujúcich zvodidlových systémov Fracasso, KREMBARRIER a BRASIL z dôvodu opotrebenia prípadne poškodenia v dôsledku dopravných nehôd. Jedná sa o systémy KB1RH1V a B22435. Uvedené zvodidlá sú zvodidlami schválenými (t. j. výrobky cestných záchytných systémov, ktoré sa vyrábajú pre používanie na pozemných komunikáciách), pričom musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 010) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1
Úroveň intenzity nárazu: A
Pracovná šírka N2 (W4), H1 (W5)
Povrchová úprava
materiálu: pozinkovanie EN ISO 1461

Predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) v rámci kategórie č. 2 je 284 150,30 EUR bez DPH.

Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:

Hlavný predmet: 34920000-2 Cestné príslušenstvo

Kategória č. 3 - Prefabrikované betónové zvodidlá typ New Jersey.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tejto kategórie DNS bude nákup prefabrikovaných betónových zvodidiel typu New Jersey pozostávajúcich z dodávky posuvných obojstranných betónových zvodidiel ako záchytných bezpečnostných zariadení pozdĺž pozemnej komunikácie skladajúcich sa z jednotlivých dielcov. Uvedené zvodidlá musia v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musia byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 037) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách – Betónové zvodidlá, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika

Úroveň zachytenia N2, H1
Úroveň intenzity nárazu: A
Vplyv prostredia: XF4
Trieda betónu: C 35/45
Protikorózna ochrana
nezabudovaných kovových
častí: žiarové zinkovanie EN ISO 1461

Predpokladaná hodnota zákaziek (PHZ) v rámci kategórie č. 3 je 41 080,00 EUR bez DPH.

Vymedzenie predmetu kategórie DNS prostredníctvom slovníka obstarávania:

Hlavný predmet: 34920000-2 Cestné príslušenstvo

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Doba trvania DNS je vymedzená od dátumu jeho zriadenia do 31.03.2026, a to v prípade všetkých kategórií.

Komentarz

Zmluvy uzavreté na základe tohto DNS budú plnené na území Banskobystrického kraja. S ohľadom na skutočnosť, že výsledkom jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS budú Rámcové kúpne zmluvy, ich trvanie bude maximálne 6 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že prvú výzvu na predkladanie ponúk uverejní po 30.03.2022.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
31.03.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
31.03.2022 11:00:00
Lehota-dokvalifikovanie záujemcov do DNS.
31.03.2026 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty

Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4.

Status
Trwająca
Główny CPV
34920000-2 - Sprzęt drogowy

Kategória č. 2 - Ostatné zvodidlové systémy.

Status
Trwająca
Główny CPV
34920000-2 - Sprzęt drogowy

Kategória č. 3 - Prefabrikované betónové zvodidlá typ New Jersey.

Status
Trwająca
Główny CPV
34920000-2 - Sprzęt drogowy

Oferty