Status: Zakończona

Czas serwera: 28.09.2023 13:13

Karta zamówienia #08287/2023/ODDVO - 002
Nákup cestných oceľových zvodidiel – systém NH4 (Výzva č. 2)

Informacje

ID zamówienia
37138
Nazwa zamówienia
Nákup cestných oceľových zvodidiel – systém NH4 (Výzva č. 2)
Kategoria DSZ
Kategória č. 1 - Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4.
Numer zamówienia
08287/2023/ODDVO - 002
Numer ogłoszenia BZP
15724 - MUT zo dňa 07.03.2022
Numer ogłoszenia EU
2020/S 045-114048
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
693 007,90 EUR
Główny CPV
34920000-2 - Sprzęt drogowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstarávania (Výzvy) je dodanie tovaru, konkrétne ide o dodanie cestných oceľových zvodidiel - systém NH4 pozostávajúcich zo zvodidlového systému NH4, ktorý sa používa na výmenu existujúcich zvodidlových systémov typu NH4 z dôvodu opotrebenia prípadne poškodenia v dôsledku dopravných nehôd, pričom uvedené zvodidlá sú zvodidlami schválenými (t. j. výrobky cestných záchytných systémov, ktoré sa vyrábajú pre používanie na pozemných komunikáciách) v rámci Kategórie č. 1 Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4 zriadeného DNS s predmetom Nákup cestných zvodidiel a súvisiacich tovarov pre Banskobystrickú regionálnu správu ciest a. s. na konkrétne odberné miesta v zmysle prílohy č. 3 Návrh rámcovej kúpnej zmluvy týchto súťažných podkladov. Tovar musí v plnom rozsahu spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platnej STN EN 1317-1, STN EN 1317-2 a harmonizovanej STN EN 1317-5+A2 a taktiež musí byť v súlade s Technickými podmienkami (TP 010) - Zvodidlá na pozemných komunikáciách, vydanými Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií účinnými od 01.06.2019, a to minimálne v nasledovnom rozsahu parametrov:

Názov Hodnota/charakteristika
Úroveň zachytenia. N2, H1
Úroveň intenzity nárazu: A
Pracovná šírka: N2, (W4), H1 (W5)
Povrchová úprava materiálu: pozinkovanie EN ISO 1461

Všetky náklady na dopravu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky na odberné miesta uvedené v prílohe č. 3 Návrh rámcovej kúpnej zmluvy týchto súťažných podkladov, a to za dodržania podmienok týkajúcich sa parametrov a ich množstiev.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových a nepoužívaných cestných zvodidiel.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých prílohách týchto súťažných podkladov.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.02.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adres
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Dokumenty