Status: Trwająca

Czas serwera: 20.01.2022 09:37

Karta zamówienia #Plešivec/NLZ/01/2019
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení a uskutočnenia súvisiacich stavebných prác

Informacje

ID zamówienia
3025
Nazwa zamówienia
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení a uskutočnenia súvisiacich stavebných prác
Numer zamówienia
Plešivec/NLZ/01/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 072-170479
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 673 133,00 EUR
Główny CPV
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
Uzupełniające CPV
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
55320000-9 - Usługi podawania posiłków
45000000-7 - Roboty budowlane
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Nakoľko:

1. úspešný uchádzač musí poskytovať Stravovacie služby do doby zhotovenia novej stravovacej prevádzky aj v existujúcej prevádzke verejného obstarávateľa, čo vyvoláva vysoké nároky na koordináciu jednotlivých procesov,
2. verejný obstarávateľ musí prechod z existujúcej stravovacej prevádzky do novej stravovacej prevádzky uskutočniť spôsobom, ktorý zabezpečí kontinuálne poskytovanie Stravovacích služieb v nemocnici verejného obstarávateľa tak, aby nedošlo k ohrozeniu dodávky stravovacích služieb pre pacientov a zamestnancov,

je nevyhnutné, aby poskytovateľom Stravovacích služieb i zhotoviteľom Výstavby novej stravovacej prevádzky bol totožný subjekt.

Uchádzač preberá komplexnú zodpovednosť za kontinuálne poskytovanie Stravovacích služieb aj počas uskutočňovania Výstavby novej stravovacej prevádzky. Z tohto dôvodu je opodstatnené a možné realizovať zákazku jedine v prípade zadania všetkých činností potrebných pre realizáciu predmetu zákazky (t.j. v rámci jednej zákazky) tak, aby uchádzač zahrnul vo svojej ponuke do nákladov všetky skutočné náklady spojené s uskutočnením súvisiacich stavebných prác aj s poskytovaním Stravovacích služieb.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky bude:

1. zhotovenie novej stravovacej prevádzky vrátane uskutočnenia súvisiacich stavebných prác podľa projektovej
dokumentácie a vybavenie novej stravovacej prevádzky novými technologickými zariadeniami podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa (všetky stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej stravovacej
prevádzky novými technologickými zariadeniami ďalej spoločne ako "Výstavba novej stravovacej prevádzky") a

2. poskytovanie stravovacích služieb v:
2.1 existujúcej stravovacej prevádzke verejného obstarávateľa v obmedzenom režime, kedy môže byť v dôsledku
prevádzkových dôvodov znížený sortiment jedál, znížená časová dostupnosť či rozsah diétneho systému a pod. (ďalej
ako "Stravovacie služby v obmedzenom režime"),
2.2 novovytvorenej stravovacej prevádzke verejného obstarávateľa (po zhotovení novej stravovacej prevádzky) v
riadnom režime (ďalej ako "Stravovacie služby v riadnom režime").

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Podmienky vykonania zákazky:

1. Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 4 Zákona požaduje, aby Stravovacie služby poskytoval úspešný uchádzač sám (alebo ako člen skupiny dodávateľov).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.07.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
Adres
Gemerská 233
Plešivec
049 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Lucia Cencerová
lucia.cencerova@tatratender.sk
+421 905992080
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky

Dokumenty