Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 07:09

Karta zamówienia #3/2023VS
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica" - Elektricky polohovateľné lôžka -24ks

Informacje

ID zamówienia
43247
Nazwa zamówienia
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica" - Elektricky polohovateľné lôžka -24ks
Numer zamówienia
3/2023VS
Numer ogłoszenia BZP
22161-MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 126-399187
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
91 551,20 EUR
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka 24 ks elektricky polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B Opis predmetu zákazky a časť C Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61, kód ITMS2014+: NFP-NFP302020AXW3

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.07.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Adres
Nemocničná 986
Povážská Bystrica
017 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniela Máčková
mackova@nemocnicapb.sk
+421 424304491

Dokumenty