Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 02:31

Karta zamówienia #28/VS/OVO/06/23/Ca
RTG prístroj s C-ramenom

Informacje

ID zamówienia
44708
Nazwa zamówienia
RTG prístroj s C-ramenom
Numer zamówienia
28/VS/OVO/06/23/Ca
Numer ogłoszenia BZP
27196-MST, VVO č. 156/2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 151-480848
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
177 100,00 EUR
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Predmet zákazky RTG prístroj s C-ramenom tvorí jeden ucelený celok, ktorý nie je možné funkčne rozdeliť. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného prístroja vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti daného prístroja.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka RTG prístroja s C-ramenom vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov užívateľa do obsluhy, zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Urologickej kliniky UNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
04.09.2023 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
05.09.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Simona Volnová
simona.volnova@unm.sk
+421 434203597

Dokumenty