Status: Anulowana

Czas serwera: 15.12.2019 16:35

Karta zamówienia #UtVO/36650
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP

Informacje

ID zamówienia
4658
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia meštiackeho domu Trojičné námestie 11 – 1. NP,2.NP
Numer zamówienia
UtVO/36650
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
117 936,53 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
39715210-2 - Urządzenia centralnego ogrzewania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia meštianskeho domu” – Trojičné námestie 11. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP a 3.NP. Predmetom zákazky je však len rekonštrukcia interiérov vstupných priestorov 1.NP a celého 2.NP
Cieľom je rekonštrukcia – modernizácia interiéru vstupných priestorov 1. NP a celého 2. NP.
Rozsah prác:
▪ Stavebná časť – búracie práce a architektúra
▪ Vzduchotechnika
▪ Elektroinštalácie
▪ Zdravotechnika
▪ Ústredné vykurovanie
Súčasťou zákazky je/sú:
- vypracovanie plánu organizácie výstavby
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce
- projekt skutočného vyhotovenia stavby v 3 vyhotoveniach
- odvoz stavebnej sute na certifikovanú skládku vrátane poplatkov
- všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.
Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.08.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trnava
Adres
Hlavná 1
Trnava
917 71, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty