Status: Zakończona

Czas serwera: 25.07.2024 08:00

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004112-008
Akumulátory 1/2023

Informacje

ID zamówienia
48356
Nazwa zamówienia
Akumulátory 1/2023
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112-008
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
18 000,00 EUR
Główny CPV
31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov na zabezpečenie plnenia úloh na úseku ochrany objektov MV SR. Predmet zákazky je potrebné obstarať pre účely zabezpečenia nepretržitej 24 hodinovej prevádzky systémov nástrahovej a zabezpečovacej techniky objektov MV SR v zmysle N MV SR č. 133/2013 o zásadách ochrany objektov a N MV SR č. 8/2010 o používaní prostriedkov nástrahovej a zabezpečovacej techniky. Akumulátory sú pomocným zdrojom energie, ktorý zaisťuje funkčnosť zariadenia pri vypadnutí elektrickej energie.

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania,
- odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods.1) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.11.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty