Status: Zakończona

Czas serwera: 19.04.2024 21:35

Karta zamówienia #MAR 2/2023-015
Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA

Informacje

ID zamówienia
52424
Nazwa zamówienia
Oprava - Oporný múr - cintorín Lamač, BA
Kategoria DSZ
1. Kategória Stavebné práce
Numer zamówienia
MAR 2/2023-015
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
149 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45215400-1 - Roboty na cmentarzach
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Zabezpečenie opravy oporného múru v areáli cintorína Lamač, nakoľko je po rokoch užívania značne poškodený a dochádza k jeho degradácii a deformácii, čo predstavuje v súčasnosti havarijný stav.

Predpokladaná činnosť zhotoviteľa:
a/ odstránenie, odvoz a likvidácia náletových drevín,
b/ sanácia oporného múru: z časti bude poškodený múr preskladaný a doplnený lomovým kameňom
v hrúbke 200 mm a z časti bude vybudovaný zo ŽB kotvenej a dilatovanej steny,
c/ vysadenie brečtanu v päte múru,
d/ oprava/výmena lokálne poškodených častí zábradlia a povrchová úprava zábradlia,
e/ odvodnenie rubu múra,
f/ zemné práce,
g/ vyčistenie priekopy.

Technický opis prác:

V zmysle výkazu, výmeru – príloha č. 1.1
Práce budú vykonané v rámci havarijného stavu.

Rozsah zákazky: komplet dodanie, vrátane dopravy a realizácie
Dodanie: max. do 5 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo

Obhliadka sa uskutoční za účasti projektanta len po telefonickom dohovore:
dňa 08.02.2024 o 11.00 hod. (nie je povinná)
Kontaktná osoba : Ing. Jana Hronská
Tel. č.: +421 948 656 785
e-mail: jana.hronska@marianum.sk

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Zmluva o dielo

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.02.2024 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.02.2024 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adres
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty