Status: Zakończona

Czas serwera: 14.06.2024 14:01

Karta zamówienia #Tatry 1/2024
Nákup kamennej soli pre OZ Tatry - výzva č. 1/2024

To zamówienie jest częścią DSZ #1764/2023/520 DNS Krmivá 2023 - 2027

Informacje

ID zamówienia
56195
Nazwa zamówienia
Nákup kamennej soli pre OZ Tatry - výzva č. 1/2024
Numer zamówienia
Tatry 1/2024
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
15700000-5 - Pasza dla zwierząt
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie krmiva pre LESY Slovenskej republiky, š.p., organizačná zložka OZ Tatry podľa špecifikácie v súťažných podkladoch.

V dokumente "Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk"- ktorý je prílohou č.1 výzvy je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, právneho zástupcu, kontaktnú osobu, telefón, e-mail)
- cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky ( bez DPH, s DPH)

Cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky stanoví uchádzač v dokumente - "Podrobný rozpočet položiek", ktorý je prílohou č.2 výzvy, kde musí vyplniť jednotkovú cenu (za 1 tonu krmiva) v € bez DPH. Cena celkom sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a predpokladaného množstva.

Predložená cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto dodania a ostatných poplatkov a príplatkov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto dodania predmetu zákazky:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Tatry, Liptovský Hrádok

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2024 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.05.2024 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adres
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty