Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:06

Karta DSZ #1764/2023/520
DNS Krmivá 2023 - 2027

Informacje

ID zamówienia
41555
Nazwa zamówienia
DNS Krmivá 2023 - 2027
Numer zamówienia
1764/2023/520
Numer ogłoszenia BZP
21219-MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S119-375852
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 140 000,00 EUR
Główny CPV
15700000-5 - Pasza dla zwierząt
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci
vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: „DNS Krmivá 2023-2027“.
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je dodanie tovaru – krmív pre zvieratá pre jednotlivé organizačné zložky verejného obstarávateľa.
Jedná sa o krmivá pre poľovnú zver, poľnohospodárske zvieratá, kone, zubre, ryby, včely a psy.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci
zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
20.07.2023 10:30:00
Po zriadení DNS termín na predkladanie žiadosťí o účasť je od 31.7.2023 do 31.7.2027
31.07.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty

Oferty