Status: Trwająca

Czas serwera: 03.10.2023 01:52

Karta DSZ #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu

Informacje

ID zamówienia
678
Nazwa zamówienia
Dodávka zemného plynu
Numer zamówienia
07109/2018/ODDVO
Numer ogłoszenia BZP
8470-MUT zo dňa 20.06.2018
Numer ogłoszenia EU
2018/S 115-261104
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
26 100 000,00 EUR
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom dynamického nákupného systému je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribúcie, prepravy, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre Centrálnu obstarávaciu organizáciu (ďalej len "COO"), ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti COO, Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a jej strediská (odberné miesta), uvedené v prílohe č. 3 Súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

COO bude vyhlasovať jednotlivé zákazky (výzvy) na dodávku zemného plynu, podľa svojich aktuálnych potrieb.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 59 ods. 2 písm. a) ZVO)
17.07.2018 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/ obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
31.12.2022 23:59:59

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644

Dokumenty

Oferty