Stav: Ukončená

Serverový čas: 10.04.2021 13:13

Karta obstarávania #153/2020
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)

Informácie

ID zákazky
10042
Názov predmetu
Spotrebný materiál pre tlačiarne (OEM)
Číslo spisu VO
153/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30125000-1 - Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov
Doplňujúci CPV
30125100-2 - Tonerové náplne
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodávka ORIGINÁL (OEM) TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÉHO MATERIÁLU (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení pre potreby Psychosociálneho centra, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídla verejného obstarávateľa, vykládkou na určené miesto, bezplatným odberom použitých obalov a zabezpečením ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov, pričom použité tonery prevezme dodávateľ od verejného obstarávateľa pri dodávke nových tonerov.
Originálne tonery:
Originálne tonery a spotrebné materiály sú priamo od výrobcov príslušných tlačových zariadení t. j. tlačové zariadenie a spotrebný materiál sú tej istej značky. Musia byť nové a zabalené v originálnom obale. Musia spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. Originálne tonery a spotrebný materiál nesmú byť repasované, kompatibilné alebo od alternatívneho výrobcu. Nesmú byť renovované, vyrobené z už použitých tonerov a dielov a nesmie byť v nich použitý doplnený náhradný prachový toner, atrament alebo optický valec.
Originálne tonery a spotrebné materiály musia mať ochranné známky výrobcu, garantujúce nepoškodenie stroja a musia byť na každej náplni, ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na toneroch aplikuje.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane DPH. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. Uchádzačom navrhnutá cena musí obsahovať všetky náklady, spojené s poskytnutím dodania tovaru. Navrhovaná cena nesmie presiahnuť hodnotu 4 900€ bez DPH. Ak túto hodnotu presiahne , bude pre prijímateľa neprijateľná.
Osobitné podmienky plnenia:
Do ceny musia byť zahrnuté celkové náklady vrátane dopravy na miesto dodania, vyloženie tovaru na adrese miesta dodania. Tovar bude dodaný jednorazovo. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky zabalený v neporušených originálnych obaloch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2020 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.12.2020 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant

zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://pscentrum.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie/profil/

Dokumenty