Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.01.2022 12:08

Karta obstarávania #3213/2020
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom I. časť spevnená plocha – opakovanie súťaže

Informácie

ID zákazky
10191
Názov predmetu
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom I. časť spevnená plocha – opakovanie súťaže
Číslo spisu
3213/2020
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
146 249,88 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.01.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty