Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:32

Karta obstarávania #1
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia

Informácie

ID zákazky
10331
Názov predmetu
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia
Číslo spisu
1
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia" ktoré spočíva vo vypracovaní a odovzdaní:
A) projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu (ďalej len „PDRS“) na stavbu:
„Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia"
B) projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby „Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia" (ďalej len „PSV“).
C) vykonanie odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) (v trvaní najviac 80 hodín) v zmysle prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA počas realizácie stavebných prác na Stavbe za účelom posúdenia ich súladu s dodanou PDRS (ďalej ako PDRS, PSV a OAD spolu ďalej ako „Dielo“ a jednotlivo aj ako „Časť Diela“).

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Zmluva bude uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách tejto Výzvy. Konkrétne v Prílohe č.1 Výzvy Návrh zmluvy o dielo a v Prílohe č.1 Návrhu zmluvy o dielo.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka.bothova@petrzalka.sk
+421 268288930

Dokumenty