Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.04.2021 18:42

Karta obstarávania #3443
„Dodávka služieb-ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek objednávateľa“

Informácie

ID zákazky
10394
Názov predmetu
„Dodávka služieb-ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek objednávateľa“
Číslo spisu VO
3443
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
17 730,00 EUR
Hlavný CPV
90921000-9 - Dezinfekčné a hubiace služby
Doplňujúci CPV
90923000-3 - Deratizačné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Zabezpečenie služby-ochranná deratizácia verejných priestranstiev vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek objednávateľa a popísaných v návrhu rámcovej zmluvy a v opise predmetu zákazky počas 36 mesiacov .
Deratizačné služby budú realizované 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne podľa výzvy RÚVZ Bratislava o preventívnej celoplošnej deratizácii v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
a) jarná deratizácia v termíne od 01.04.do 31.5.,
b) jesenná deratizácia v termíne od 01.10. do 30.11.,
c) reguláciu živočíšnych škodcov v prípade výnimočnej situácie a podnetov od občanov.


Rozsah činností bude realizovaný na 2 350,4 ha verejných priestranstiev, a to
vo verejnej zeleni vo výmere:
- Stará Petržalka Kopčany – 9740 m2,
- Háje – 257 463 m2,
- Ovsište – 119 120 m2,
- Lúky I – 125 760 m2,
- Lúky II, III – 143 527 m2,
- Lúky IV, V – 90 727 m2,
- Lúky VI – 40 718 m2,
- Lúky VII, VIII – 31 013 m2,
- Dvory I – 83 395 m2,
- Dvory II – 125 013 m2,
- Dvory III – 84 944 m2,
- Dvory IV – 128 594 m2,
- Dvory V – 48 248 m2,
- Dvory VI – 25 533 m2
spolu 1 313 795 m2 = 1 313, 795 ha verejnej zelene

a ostatných plochách, ktoré zahŕňajú parky, námestia, osadné plochy zelene, cesty a spevnené plochy, ihriská, parkoviská, plochy okolo veľkého Draždiaka a priľahlé plochy Chorvátskeho ramena v katastrálnom území Petržalka vo výmere 1 036 605 m2 = 1 036,605 ha.

Cena v sebe zahrňa:
- monitoring výskytu hlodavcov na verejných priestranstvách a inštalácia vhodných deratizačných prostriedkov (ďalej len „nástrah“) na základe objednávky,
- označiť verejné priestranstvá viditeľným symbolom a popisom prác,
- dopĺňanie spotrebovaných nástrah na základe objednávky,
- likvidácia uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah po tvaromiestnej obhliadke poskytovateľa a zo zistení objednávateľa,
- polročná záruka od výkonu deratizácie v zmysle protokolu o vykonaní služby.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.02.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Tivadar Gombos
tivadar.gombos@petrzalka.sk
+420 68288930

Dokumenty