Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.09.2021 04:19

Karta DNS #MAGS OVO 43636/2021
COVID 19 – Ochranné pomôcky a potreby

Informácie

ID zákazky
10397
Názov predmetu
COVID 19 – Ochranné pomôcky a potreby
Číslo spisu
MAGS OVO 43636/2021
Číslo z vestníka VO
2835-MUT z 20.01.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 012-024431
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
700 000,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33700000-7 - Predmety osobnej starostlivosti
35100000-5 - Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia
38400000-9 - Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností
39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
18200000-1 - Zvršky
18300000-2 - Odevy
18400000-3 - Špeciálne odevy a doplnky
18800000-7 - Obuv
19200000-8 - Textílie a príbuzné položky
19500000-1 - Gumené a plastové materiály
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú ochranné, zdravotnícke pomôcky, ako aj hygienické potreby, zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 331 - Zdravotnícke vybavenie, 337 - Predmety osobnej starostlivosti, 351 - Bezpečnostné vybavenie, 384 - Meracie nástroje, 398 - Čistiace výrobky, 181 - Pracovné odevy, 182 - Zvršky, 183 - Odevy, 184 - Špeciálne odevy, 188 - Obuv, 192 - Textílie, 195 - Gumené a plastové materiály a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje taktiež právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 60 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
19.02.2021 09:00:00
Dodatočná lehota na podávanie žiadostí o zaradenie do DNS
26.03.2026 15:45:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544

Dokumenty

Zákazky