Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:43

Karta obstarávania #005/2021/VO-§117
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10509
Názov predmetu
Nákup a dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK s.r.o.
Číslo spisu
005/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 999,00 EUR
Hlavný CPV
31681410-0 - Elektromateriály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektroinštalačného materiálu pre potreby BPMK s.r.o..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu za účelom opakovaných objednávok podľa potrieb na dodanie požadovaného elektroinštalačného materiálu podľa Prílohy č.1 – Cenový návrh za dodanie predmetu zákazky tejto Výzvy na obdobie 12 mesiacov resp. do vyčerpania finančného limitu 69 999,00 € bez DPH.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty