Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:26

Karta obstarávania #001/2021/§117
Nákup a dodávka stavebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10631
Názov predmetu
Nákup a dodávka stavebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
001/2021/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 999,00 EUR
Hlavný CPV
44111000-1 - Stavebné materiály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka stavebného materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda za účelom dodania predmetu zákazky po dobu 12 mesiacov od uzavretia zmluvného vzťahu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty