Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 10:45

Karta obstarávania #FNTN-2021-16-ŠF-NZ-Dezinfektor na endoskopy
Automatický dezinfektor na endoskopy

Informácie

ID zákazky
10820
Názov predmetu
Automatický dezinfektor na endoskopy
Číslo spisu
FNTN-2021-16-ŠF-NZ-Dezinfektor na endoskopy
Číslo z vestníka VO
13346 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 031-076620
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
60 400,00 EUR
Hlavný CPV
33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko
ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Automatický dezinfektor na endoskopy v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.04.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Dokumenty