Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.10.2021 09:33

Karta obstarávania #FNTN-2021-01-ŠF-NZ-Skiagrafický RTG prístroj
RTG skiagrafický prístroj

Informácie

ID zákazky
10845
Názov predmetu
RTG skiagrafický prístroj
Číslo spisu
FNTN-2021-01-ŠF-NZ-Skiagrafický RTG prístroj
Číslo z vestníka VO
13901 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 036-089443
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
214 790,00 EUR
Hlavný CPV
33124200-7 - Rádiodiagnostické prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Zákazku nie je vhodné rozdeliť na časti pretože sa jedná o ucelený, logický funkčný celok.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je nový, nepoužívaný RTG skiagrafický prístroj. Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP v záložkách dokumentu. Ponúkané produkty / zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 Kúpna zmluva súťažných podkladov.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to:
- Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,
- Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
- Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia
- Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR
- Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,
- Záručný list,
- Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Komplexný záručný servis po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie prístroja.
Dodanie Technologického projektu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.03.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica Trenčín
Adresa
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Dokumenty