Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:10

Karta obstarávania #3375/2018-260
Technicko-organizačné zabezpečenie odborného seminára

Informácie

ID zákazky
1090
Názov predmetu
Technicko-organizačné zabezpečenie odborného seminára
Číslo spisu
3375/2018-260
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
55120000-7 - Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
Doplňujúci CPV
55130000-0 - Iné hotelové služby
55210000-5 - Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie odborného seminára „Materiálno - spotrebné normy pre školské stravovanie 2018 a zmeny stravovacích návykov detí a žiakov v školách“, ktorý sa uskutoční v termíne od 8. -12.10.2018 v piatich krajských mestách v rámci Slovenska (Žilina, Trenčín, Trnava, Bratislava, Nitra ) podľa špecifikácie predmetu zákazky, bližšie definovanej vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2018 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Matúš Porubčanský
matus.porubcansky@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty