Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:17

Karta obstarávania #60304-2021-01
Audítorské služby 2021 - 2023

Informácie

ID zákazky
10918
Názov predmetu
Audítorské služby 2021 - 2023
Číslo spisu VO
60304-2021-01
Číslo z vestníka VO
14083 - WYS
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
207 375,00 EUR
Hlavný CPV
79212000-3 - Audítorské služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je:
- Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom;
- Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31.
decembrom;
- Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie
končiace k 31.12.2021, 31.12.2022 a 31.12.2023;
- Priebežné konzultácie k používaniu slovenských predpisov účtovania a medzinárodných účtovných štandardov
IAS/IFRS;
- Overenie vyhlásenia o plnení záväzkov za obdobie končiace k 31.12.2021;
- Vypracovanie listu odporúčaní vedeniu objednávateľa;
- Overenie výročnej správy za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom.
Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.03.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.03.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Stašjaková
katarina.stasjakova@ndsas.sk
+421 258311539

Dokumenty