Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:12

Karta obstarávania #839/2021
Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom

Informácie

ID zákazky
10932
Názov predmetu
Jednorazový obalový materiál na balenie hotového jedla baliacim strojom
Číslo spisu
839/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39222100-5 - Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodávka jednorazového obalového materiálu na balenie hotového jedla baliacim strojom EASYTECH I podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.
Súčasťou ponuky musia byť technické listy preukazujúce splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov, vyhlásenie o zhode. Na predmet zákazky (misky a fólie) verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát – oprávnenie skúšobne na priamy kontakt s potravinami, teplotný rozsah od -20°C do 100°C po dobu min. 50 minút bez zmeny kvalitatívnych vlastností. Technické listy a certifikáty musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku. Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent k danému predmetu zákazky, nakoľko ide o doplnenie existujúceho materiálu. Požadujeme dodržať typ a rozmery misiek a fólie, nakoľko matrice do baliaceho stroja sú na daný rozmer. Celkové množstvo jednotlivých druhov tovarov je uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Konkrétne množstvá budú bližšie špecifikované v jednotlivých čiastkových objednávkach v závislosti od počtu stravovaných. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie vzoriek ponúkaného tovaru.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty