Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:24

Karta obstarávania #R1-9/004/2021
Vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení

Informácie

ID zákazky
10935
Názov predmetu
Vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení
Číslo spisu VO
R1-9/004/2021
Číslo z vestníka VO
54/2021; 14133-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 037-091969
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
450 540,00 EUR
Hlavný CPV
33124110-9 - Diagnostické systémy
Doplňujúci CPV
51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Z dôvodu zabezpečenia maximálnej kompatibility medzi jednotlivými prístrojmi a vzájomného zdieľania nameraných výsledkov musí byť dodávka realizovaná ako celok.
Ponuka musí byť predložená na vyžadovaný predmet zákazky ako celok, v požadovanom obsahu a rozsahu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou v súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s požadovaným dodaním predmetu zákazky ako celku, s výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie, nakoľko z celkového pohľadu obstarávania ide o jeden zo vzájomne závislých funkčných celkov, technologicky, funkčne a časovo vzájomne previazaných, ktoré musia zabezpečiť určitý stupeň kompatibility, technicky a technologicky navzájom závislých a ich dodávka a inštalácia musí byť technologicky zosúladená.
Predmet zákazky z dôvodov funkcionality a komplexnosti zariadení predstavuje ucelený komplexný technologický celok vybavenia elektrofyziologického laboratória neuorologických oddelení, bez ktorých sa vykonávanie zdravotníckych výkonov nezaobíde a tvorí ucelený súbor prístrojov a nástrojov pre vykonávanie tých najnáročnejších neurologických zákrokov a vyšetrení.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka medicínskych zdravotníckych prístrojov pre profesionálne vybavenie elektrofyziologického laboratória neurologických oddelení.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.03.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty