Stav: Zrušená

Serverový čas: 29.05.2020 11:28

Karta obstarávania #1 ndl/2018
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“

Informácie

ID zákazky
1116
Názov predmetu
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“
Číslo spisu VO
1 ndl/2018
Číslo z vestníka VO
17419-MST
Číslo z vestníka EU
2017/S 242-502601
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
225 252,33 EUR
Hlavný CPV
09332000-5 - Solárne zariadenia
Doplňujúci CPV
31712331-9 - Fotovoltické články
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného logického celku. Každý dodávateľ má špecifické postupy pri tvorbe logického celku, preto je najdôležitejšia presná modulácia - šitá na mieru priestorom/na kľúč podľa zadania objednávateľa. Skladba fotovoltických zariadení sa vytvára podľa presných požiadaviek zadávateľa. V prípade ak sú jednotlivé časti dodávané rôznymi výrobcami vzniká vysoké riziko nekompatibility jednotlivých komponentov a tak isto riziko nedosiahnutia požadovaných výkonov. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé komponenty, vrátane príslušenstva tvoria jeden logický celok. Z dôvodu zachovania funkčnosti, kvality a hospodárnosti a efektívnosti je nevyhnutné, aby tovary ako jeden logický celok zabezpečil a dodal jeden dodávateľ. V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky ako celok, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov, ktorých výsledkom bude podporný fotovoltický systém, ktorý zabezpečí rast energetickej efektívnosti spoločnosti.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.02.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MAT-obaly, s.r.o
Adresa
Cesta poľnohospodárov 787
Prievidza
971 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Iveta Beslerová
ivetabeslerova@gmail.com
+421 905642149
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10427

Dokumenty