Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2022 02:22

Karta obstarávania #2020-113
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním

Informácie

ID zákazky
11397
Názov predmetu
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Číslo spisu
2020-113
Číslo z vestníka EU
2021/S 070-178662
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 140 000,00 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
77120000-7 - Kompostovanie
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Vzhľadom na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a to podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 28 500 ton za 3 roky, verejný obstarávateľ nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. Prípadným rozdelením tejto zákazky na časti by vzhľadom na charakter zákazky spočívajúci v sprístupnení kompostárne na zhodnotenie uvedeného predpokladaného množstva odpadu a poskytnutí súvisiacich služieb nebolo možné podporiť širšiu hospodársku súťaž a verejnému obstarávateľovi by takéto opatrenie mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na zhodnotenie podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2021 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
10.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová, Mgr. Adam Kašák
cukasova@olo.sk
+421 911402431
Ďalšie kontakty
kasak@olo.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Dokumenty