Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.01.2020 19:20

Karta obstarávania #R3-3//074/2017
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto

Informácie

ID zákazky
115
Názov predmetu
Osadenie nového teplovodného kotla v UNB nemocnica Staré Mesto
Číslo spisu VO
R3-3//074/2017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
148 333,33 EUR
Hlavný CPV
45331110-0 - Inštalovanie kotlov
Doplňujúci CPV
50531100-7 - Opravy a údržba kotlov
71321200-6 - Projektovanie vykurovacích systémov
71330000-0 - Rôzne inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Dodávka, osadenie, odstávka a demontáže rozvodov a zariadení potrebných pre napojenie novej a jestvujúcej technológie na rozvodový systém v zmysle projektovej dokumentácie potrebnej na osadenie nového teplovodného kotla (realizačnú projektovú dokumentáciu vyhotoví úspešný uchádzač a bude súčasťou celkovej dodávky predmetu zákazky), montáž a uvedenie do prevádzky teplovodného kotla požadovaných parametrov, vrátane napojenia na všetky médiá (voda, plyn, para, elektrika, odkal, odluh, komín, napojenie a kompatibilita s jestvujúcim komunikačným a riadiacim systémom), dodávky požadovaných technológií a vykonať tepelné izolácie a potrebné nátery na osadenie nového teplovodného kotla.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu riešenia, dodanie pasportu kotla, vykonanie východiskových revízií elektroinštalácie a plynoinštalácie a vykonanie prvej úradnej skúšky tlakového celku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
14.07.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty