Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 07:23

Karta obstarávania #OM21LEO015
LTC – LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB

Informácie

ID zákazky
11510
Názov predmetu
LTC – LEOPOLDOVSKÝ TENISOVÝ KLUB
Číslo spisu VO
OM21LEO015
Číslo z vestníka VO
14036 - WYT
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
211 463,35 EUR
Hlavný CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k vybudovaniu chýbajúceho zázemia pre tenisový klub v Leopoldove. Tenisový klub sa nachádza v katastrálnom území Leopoldov, v priamom napojení na Gucmanovu ulicu, na okraji zástavby rodinných domov. Tenisový pavilón je jednopodlažný pavilón obdĺžnikového tvaru. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, mierne zdvihnutá nad úroveň terénu. Uskutočnenie stavebných prác je v rozsahu podľa časti B. Opis predmetu zákazky a projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov (ďalej aj "SP") a výkazu výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
06.05.2021 12:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Leopoldov
Adresa
Hlohovská cesta 104/2
Leopoldov
92041, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Halmo
leopoldov.halmo@obstarame.proebiz.com
+421 917774777
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4744

Dokumenty