Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 09:01

Karta obstarávania #01/2021
Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra

Informácie

ID zákazky
11549
Názov predmetu
Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska, Nitra
Číslo spisu VO
01/2021
Číslo z vestníka VO
80/2021 pod číslom 17189-WYP dňa 01.04.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
666 636,22 EUR
Hlavný CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska v Nitre v zmysle priloženého zadania a podľa projektovej dokumentácie diela.

Rozsah prác:

STRECHA:

-zatekajúci strešný plášť v ktorom je hlavne nad šatňovou časťou objektu strešná krytina výrazne zdegradovaná sa opraví pomocou vyhotovenia nových hydroizolačných a nových tepelnoizolačných vrstiev strešného plášťa. Jestvujúce skorodované zvislé oceľové pozinkované zvody sa odstránia a nahradia novými zvislými zvodmi vrátane nových strešných vpustí. Skorodované a mechanicky poškodené klampiarske výrobky sa všetky odstránia a nahradia novými. Pre zabezpečenie odparenia zabudovanej vlhkosti v strešnom plášti, /ku ktorej došlo vplyvom netesností hydroizolačných vrstiev a vplyvom kondenzáciou vodnej pary/ sa zabudujú v strešnom plášti odvetrávacie systémové komínčeky. V rámci rekonštrukcie strešného plášťa sa nanovo vyhotoví aj bleskozvodné vedenie vrátane zvislých zvodov. Tepelnoizolačné vlastnosti nového obvodového plášťa sú navrhnuté tak aby vyhovovali STN 73 45 02 +Z1+ Z2. Kolektor na ohrev TV osadený na streche sa pre potreby rekonštrukcie strešného plášťa zdemontuje a po vyhotovení nového strešného plášťa sa spätne osadí na strechu

OBVODOVÝ PLÁŠŤ:

-na obvodovom plášti z pórobetónových panelov sa odstránia nesúdržné časti omietok, a plášť sa opatrí novým predsadeným prevetrávaným obkladom s novou tepelnoizolačnou vrstvou. Tepelnoizolačné vlastnosti nového obvodového plášťa sú navrhnuté tak aby vyhovovali STN 73 45 02 +Z1+ Z2.

VSTUP DO OBJEKTU:

-jestvujúce oceľohliníkové vstupné zádverie ktoré vykazuje tepelno a hydroizolačné poruchy sa zdemontuje a nahradí sa novou konštrukciou

OKENNÉ VÝPLNE

-jestvujúce drevené zdvojené okná vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia a nahradia novými oknami. Tepelnoizolačné vlastnosti jestv. výplní nevyhovujú STN 73 45 02 +Z1+ Z2.

-Jestvujúce okná prevedené z plastových profilov vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia a nahradia novými oknami

-Jestvujúce sklobetónové konštrukcie vykazujúce mechanické poruchy sa odstránia. Otvory sa zamurujú

-Ako protislnenčná ochrana priestoru telocviční sa na oknách z JV a JZ strany osadia nové vonkajšie predsadené hliníkové žalúzie v dvoch telocvičniach dôjde k vyhotoveniu nových dverných otvorov slúžiacich pre prepravu náradia do telocvične.

KOMÍNY:

Jestvujúci vonkajší komín sa zdemontuje a nahradí sa novým komínom vedeným skrz strechu. Na druhom jestvujúcom murovanom komíne s dvomi prieduchmi sa odstránia nesúdržné časti omietok a vyspravia odlupujúce sa časti muriva. Následne sa prevedie nová krycia doska komína predlženie dymovodov a nový predsadený prevetrávaný obklad

ZÁZEMIE:

-v sociálnych a hygienických zariadeniach dôjde k výmene poškodených zariaďovacích predmetov vrátane pripojovacích potrubí prívodu vody a kanalizácie. Výmena sa prevedie vrátane výtokových armatúr. V rámci nového návrhu sa zvýši počet sprchovacích boxov. Povrchové úpravy v týchto priestoroch sa prevedú všetky nové /podlaha stena Ľ strop/

-v šatňových priestoroch sa povrchové úpravy prevedú všetky nové /podlaha stena strop/. Nanovo sa

prevedie aj elektroinštalácia a osvetlenie. Vykurovacie telesá sa vymenia za nové.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Realizácia predmetného diela bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Fondom na podporu športu (ďalej len „Poskytovateľ“) v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).

Objednávateľ: Telovýchovná jednota AC Nitra
Sídlo: Parkové nábrežie 882/27, 949 01 Nitra - Staré Mesto
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Tvrdý, predseda TJ, Ivan Molnár, podpredseda TJ
IČO: 00 681 687

Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je právoplatné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy Fondu na podporu športu v rámci programu "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry" číslo: 2020/001, za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia havarijného stavu Zápasníckej haly Júliusa Strniska“, vrátane nastúpenia účinkov právoplatnosti a vykonateľnosti zmluvy o NFP a právoplatnosti ukončenia administratívnych a iných kontrol súvisiacich/vyžadovaných/podmienených RO pre realizáciu projektu.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nitrianska investičná, s.r.o.
Adresa
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Ondrejička
nitrianskainvesticna@gmail.com
+421 948654471

Dokumenty