Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 03:13

Karta obstarávania #2021-25
Nákup náhradných dielov AMS (automatický monitorovací systém) emisií znečisťujúcich látok

Informácie

ID zákazky
11580
Názov predmetu
Nákup náhradných dielov AMS (automatický monitorovací systém) emisií znečisťujúcich látok
Číslo spisu
2021-25
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
38433200-1 - Zariadenia na meranie emisií
Doplňujúci CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to náhradných dielov pre prístroje merania emisií SICK - MCS 100 FT v rozsahu podľa špecifikácie v Príloha č. 1 – Technická špecifikácia. Požaduje sa jednorazové dodanie náhradných dielov v originálnych obaloch od výrobcu SICK s naložením, dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každý náhradný diel opísaný originálnym katalógovým číslom výrobcu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty