Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 08:10

Karta DNS #SZ_PE_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.

Informácie

ID zákazky
11602
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o.
Číslo spisu VO
SZ_PE_OOPP
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174890
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
195 738,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZoVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, je povinný predkladať všetky zákonom požadované doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica na okraji mesta, n. o.
Adresa
Nová nemocnica 511
Partizánske
958 01, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty