Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 14:34

Karta obstarávania #4372
MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ

Informácie

ID zákazky
11739
Názov predmetu
MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ
Číslo spisu
4372
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
88 100,000 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Projekt rieši rozšírenie kapacity materskej školy prestavbou školníckeho bytu na triedu.
Priestory školníckeho bytu po vybúraní priečok a podláh budú spojené s časťou herne susednej triedy, oddelenou novou priečkou a spolu s pôvodnou kúpeľničkou a šatňou budú slúžiť ako nová trieda celkovej plochy 103,35 m². Pre pôvodnú triedu v m.č. C1.04 a C1.05, plochy 90,38 m² bude v rámci prestavby realizovaná nová kúpeľnička z miestnosti C1.19 a šatňa z miestnosti C1.6.
Realizáciou projektu prestavby školníckeho bytu na triedu nedôjde k objemovej ani zásadnej výrazovej zmene pôvodnej stavby. Drobné zmeny fasády sa týkajú konštrukčných a tvarových zmien výplní otvorov.
Projektová dokumentácia pre stavebné práce je spracovaná kompletne – jej súčasťou je 1. a 2. etapa spolu ako jedno parré. Rozdelenie dokumentácie na jednotlivé etapy v grafickej, textovej časti a technickej správe nie je spracované. Rozdelenie projektu na dve etapy bolo z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov. Technické správy a sprievodná správa sú riešené kompletne pre obe etapy a obsahujú aj informácie potrebné pre spracovanie ponuky.
Predmetom tohto verejného obstarávania je 1. Etapa - Prestavba školníckeho bytu na triedu, ktorá je situovaná v pavilóne C, pričom presné označenie miestnosti je špecifikované v Zmluve. Predložený výkaz výmer na ocenenie pre 1. Etapu je spracovaný len pre túto časť projektu a uchádzača v rámci ponuky žiadame o nacenenie tohto materiálu.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo „MŠ Iljušinova 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ.“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
19.04.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+421 0268288853

Dokumenty