Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 22:20

Karta obstarávania #4364
MŠ Turnianska - 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ

Informácie

ID zákazky
11987
Názov predmetu
MŠ Turnianska - 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ
Číslo spisu
4364
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 000,000 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Projekt rieši rozšírenie kapacity materskej školy prestavbou školníckeho bytu na triedu.
Predmetom zákazky je len 1. Etapa rekonštrukcie MŠ Turnianska – prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ, ktorý je situovaný v bloku „C“ MŠ Turnianska. Prestavba školníckeho bytu a priľahlých priestorov na 1. NP a súvisiacich vnútorných inštalácií na triedu pre MŠ v MŠ Turnianska bude prebiehať podľa odsúhlaseného harmonogramu.
Stavebné práce budú prebiehať v miestnostiach číslo: C1.2, C1.3, C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C1.8, C1.9, C1.13, C1.14, C1.15, C1.16, C1.17, C1.18 a C1.19 a C1.33-39 podľa pôdorysu búracích prác. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo „MŠ Turnianska - 1. Etapa – Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ.“
Realizáciou projektu prestavby školníckeho bytu na triedu nedôjde k objemovej ani zásadnej výrazovej zmene pôvodnej stavby. Drobné zmeny fasády sa týkajú konštrukčných a tvarových zmien výplní otvorov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.05.2021 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty