Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 16:56

Karta obstarávania #5226
"Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak"

Informácie

ID zákazky
12017
Názov predmetu
"Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak"
Číslo spisu
5226
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 500,00 EUR
Hlavný CPV
85100000-0 - Zdravotnícke služby
Doplňujúci CPV
75252000-7 - Záchranné služby
75122000-7 - Zdravotnícke služby verejnej správy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Výkon vodnej záchrannej služby na otvorenej vodnej ploche.

1. Miesto: jazero Veľký Draždiak v mestskej časti Bratislava - Petržalka
2. Termín prevádzky: od 27.6.2021 do 31.8.2021 (denne, aj v sobotu, nedeľu a sviatok).
3. Denná doba prevádzky: od 10,00 do 19,00 h.
4. Rozsah činnosti:
a) 66 dní x 9 hodín = 594 hodín
b) na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2843/48 v k.ú. Petržalka
c) vodná plocha jazera Veľký Draždiak.

A) Poskytovateľ vodnej záchrannej služby je povinný:
• Bez zbytočného odkladu vykonať zásah na záchranu života, príp. ochrany zdravia osoby, ktorá je v nebezpečenstve utopenia, či iného zdravotného poškodenia v danom priestore.
• Bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu zabezpečiť prepravu osoby, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia, ktoré je
schopné poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
• Vyhotoviť písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, alebo osobe, ktorej bola poskytnutá neodkladná zdravotnú
starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak táto osoba nebola prepravená do nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia.

1. Tento záznam musí obsahovať:
a) miesto a čas vykonania zásahu
b) osobné údaje, ak identifikácia nie je možná potom tieto údaje:
• Pohlavie
• Odhad veku
• Odhad výšky
• Odhad hmotnosti
• Popis postavy
• Farba vlasov
• Zvláštne znamenia, ak sú zjavné
c) zhodnotenie zdravotného stavu osoby
d) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti postihnutej osobe

• Viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania zásahu.
• Viesť denník záznamov z každého dňa zmluvného termínu so záznamom činnosti záchranárskej hliadky a s ich podpisom pod záznamom o činnosti.

B) Osobitné požiadavky na predmet zákazky:
Požadované zabezpečenie – dvaja záchranári (hliadka) s kvalifikáciou plavec - záchranár pre uzatvorené a otvorené vodné plochy, poskytnutie záchranného člna VZS a vybavenia v
zmysle požiadaviek platných zákonov a nariadení o VZS, prípadnú udalosť bez zdržania oznámiť stanici rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) na č. tel.: 155.

C) Termín dodania služby (výkonu VZS):
Od 27.6.2021 do 31.8.2021

D) Návrh zmluvy:
V prílohe tejto Výzvy - Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby (ďalej len „ Zmluva“) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
Zmluva bude uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty