Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 23:47

Karta obstarávania #4997
„Dopravné značenie, dopravné zariadenia a príslušenstvo“

Informácie

ID zákazky
12192
Názov predmetu
„Dopravné značenie, dopravné zariadenia a príslušenstvo“
Číslo spisu
4997
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
43 110,90 EUR
Hlavný CPV
34992200-9 - Dopravné značky
Doplňujúci CPV
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je dopravné značenie, dopravné zariadenia a príslušenstvo - dodávka predmetu kúpy pre použitie na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka, podľa vystavených objednávok objednávateľa na dodanie dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva s ich dopravou na miesto použitia.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. Termín realizácie predmetu zákazky je 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a do splnenia záväzkov vyplývajúcich z čiastkových objednávok. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v jednotlivých čiastkových objednávkach uzavretých počas platnosti zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty