Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 04.10.2023 00:04

Karta obstarávania #4998
„Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie“

Informácie

ID zákazky
12230
Názov predmetu
„Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie“
Číslo spisu
4998
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
37 375,00 EUR
Hlavný CPV
34992200-9 - Dopravné značky
Doplňujúci CPV
45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie“ na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava–Petržalka, podľa vystavených objednávok objednávateľa vrátane súvisiacich montážnych prác a dodávok dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva s ich dopravou na miesto použitia.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. V prípade potreby zo strany záujemcu, je potrebné zaslať požiadavku a termíne do predkladania ponúk

Termín realizácie predmetu zákazky: 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a do splnenia záväzkov vyplývajúcich z čiastkových objednávok. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované v jednotlivých čiastkových objednávkach uzavretých počas platnosti zmluvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.05.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty