Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2023 15:41

Karta obstarávania #5251
Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy.

Informácie

ID zákazky
12367
Názov predmetu
Rekonštrukcia materskej školy na Bohrovej ulici č. 1 v pavilóne DJ na 1. NP a 2. NP za účelom navýšenia kapacít materskej školy.
Číslo spisu
5251
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
168 966,37 EUR
Hlavný CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom a hlavným účelom zákazky je rozšírenie kapacity Materskej školy Bohrova 1, 851 01 Bratislava - Petržalka (ďalej len „MŠ Bohrova“) prestavbou pavilónu jaslí na 1. NP a 2. NP v bloku B MŠ Bohrova na triedy, spolu so zázemím ako sú sociálne priestory, šatne a sklady. Predmetom Projektovej dokumentácie je aj na blok B nadväzujúca vonkajšia terasa na 2. NP.
Projekt rekonštrukcie zahŕňa stavebné úpravy v interiéri sekcie B materskej školy na Bohrovej č. 1, Bratislava v stanovenom rozsahu: búracie práce, nové priečky, podlahy, hydroizolácie, keramické dlažby, omietky, keramické obklady, nátery, rozvody elektriny, kúrenia, vzduchotechniky, zdravotechniky / voda studená, teplá, kanalizácia /, vrátane nových zariaďovacích predmetov, nové dvere vrátane zárubní, nové osvetlovacie telesá., obnovu malieb stien a stropov, opravu terasy na I .NP.
V týchto stavebných prácach je začlenený aj návrh rekonštrukcie vzduchotechniky s požiadavkou na odvetranie hygienických zariadení v zmysle STN.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.05.2021 13:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Polyák
peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty