Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 02:04

Karta zákazky #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3

Informácie

ID zákazky
1264
Názov predmetu
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 3
Číslo spisu VO
07731/2018/ODDVO
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
316 940,00 EUR
Hlavný CPV
34927100-2 - Soľ na posyp ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v predpokladanom množstve 4600 ton, vrátane jeho dopravy a s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa - Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v predpokladaných množstvách podrobne opísaných v v prílohách č. 1 až 5 súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v rámci DNS, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len COO) v zmysle § 15 ZVO: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Vyššie identifikovaná COO zároveň v prípade tejto výzvy (postupu zadávania zákazky) poskytuje aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty