Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.08.2021 20:20

Karta DNS #VO LIFE19/OZ 02
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice

Informácie

ID zákazky
13461
Názov predmetu
Rekonštrukcia porastov so zastúpením smreka viac ako 30% na OZ Smolenice
Číslo spisu
VO LIFE19/OZ 02
Číslo z vestníka VO
3427-MUS/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 138-367569
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
601 700,00 EUR
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
17.08.2021 23:59:59
Plánované otváranie žiadostí
18.08.2021 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Adresa
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/3951/show

Dokumenty