Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 08:37

Karta obstarávania #MK/A/2021/16529
MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí

Informácie

ID zákazky
13617
Názov predmetu
MŠ Lidické námestie 18, Košice - výmena okien a dverí
Číslo spisu
MK/A/2021/16529
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
97 024,53 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere a uskutočnenie všetkých súvisiacich prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer - príloha č.1, v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - Výpis okien a dverí – príloha č. 2 a v súlade s Ostatnými požiadavkami na dodávku a montáž okien – príloha č. 3 v hospodárskom pavilóne a triedach MŠ Lidické námestie 18

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.08.2021 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty