Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.09.2021 22:08

Karta obstarávania #Kr/1/21
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb

Informácie

ID zákazky
13705
Názov predmetu
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb
Číslo spisu
Kr/1/21
Číslo z vestníka VO
37583 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
330 553,93 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na administratívnej budove technických služieb v Kremnici za účelom zníženia jej energetickej náročnosti.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a položkovite vo výkaze výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 8.000,00 EUR.
Bližšie v súťažných podkladoch.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.08.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Kremnica
Adresa
Štefánikovo námestie 1/1
Kremnica
96701, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Topoľská
enixasro@gmail.com
+421 903373414
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5374

Dokumenty