Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.10.2019 08:35

Karta obstarávania #OPKŽP/2017/3
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Informácie

ID zákazky
1379
Názov predmetu
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad
Číslo spisu VO
OPKŽP/2017/3
Číslo z vestníka VO
3870 - WYP, Vestník č. 63/2017 - 29.03.2017
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
990 785,44 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad. Členenie stavebných objektov: SO 01 Normálne učebne, SO 02 Špeciálne učebne, SO 03 Plynová kotolňa.
Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredná priemyselná škola
Adresa
Mnoheľova 828/23
Poprad
058 46, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/479

Dokumenty