Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.12.2023 21:08

Karta obstarávania #2021-82
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností

Informácie

ID zákazky
13919
Názov predmetu
Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností
Číslo spisu
2021-82
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (K-BRKO) od obyvateľov na území HM SR Bratislavy, ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa, oprávnenej osobe na zhodnotenie zatriedený v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. podľa katalógu odpadov číslo 20 01 08
(pod K-BRKO sa rozumie: kuchynský biologicky rozložiteľný odpad z domácností všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke bez obalov, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, certifikované kompostovateľné vrecká. Tento K-BRKO nesmie obsahovať prímesi nebezpečných látok a iných druhov odpadov).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty