Stav: Ukončená

Serverový čas: 21.10.2021 10:24

Karta obstarávania #MK/A/2021/17347
Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM

Informácie

ID zákazky
14120
Názov predmetu
Vodorovné značenie medziblokových priestorov a trate MMM
Číslo spisu
MK/A/2021/17347
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
111 360,83 EUR
Hlavný CPV
45233221-4 - Natieračské práce povrchu vozoviek
Doplňujúci CPV
45233270-2 - Natieračské práce parkovacích plôch
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Práce na vodorovnom značení – predznačenie, obnova a zhotovenie vodorovných značiek: pozdĺžnych čiar, priečnych čiar, plošných značiek a symbolov vrátane dodávok súvisiacich výrobkov s ich dopravou na miesto použitia, odstránenie jestvujúcich vodorovných značiek, lokálne dočistenie plôch v mieste vykonávania plnenia, a. i. činnosti potrebné na vykonanie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi, a to na základe objednávok vystavených verejným obstarávateľom počas platnosti rámcovej dohody. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách výzvy č. 2 - č. 2.2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.08.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty