Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 15:15

Karta obstarávania #17
Palivové karty (II)

Informácie

ID zákazky
14212
Názov predmetu
Palivové karty (II)
Číslo spisu
17
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
11 764,250 EUR
Hlavný CPV
09132100-4 - Bezolovnatý benzín
Doplňujúci CPV
09134100-8 - Motorová nafta
30163100-0 - Karty na čerpanie pohonnýchlátok
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (ďalej ako „PHM“) prostredníctvom palivových kariet, a to:
− bezolovnatého benzínu s oktánovým číslom 95 (alebo „ekvivalent“) a vyšším musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len „benzín“),
− motorovej nafty s cetánovým číslom 51 a vyšším a musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590 podľa aktuálne platného znenia (ďalej len „nafta“),
na princípe bezhotovostnej akceptácie palivovej karty uchádzača resp. zmluvných partnerov uchádzača za odobraté PHM na čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných PHM.

Podmienky verejného obstarávateľa pre používanie palivových kariet na odber pohonných hmôt:
Predpokladaný odhadovaný rozsah/množstvo PHM spolu:
1. Bezolovnatý benzín: 3688 litrov,
2. Motorová nafta: 1759 litrov,
3. Palivové karty: 7 ks.
Uvedený objem čerpania PHM, ako i počet palivových platobných kariet na ich čerpanie je len predpokladaný a môže sa meniť v závislosti od potreby objednávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2021 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
03.09.2021 15:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
KÚPELE SLIAČ a.s.
Adresa
Sliač .
Sliač
962 31, Slovenská republika
Procesný garant
Petra Baričová
verobs.sro@gmail.com
+421 904576327

Dokumenty