Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.10.2023 22:54

Karta obstarávania #7787
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa

Informácie

ID zákazky
14239
Názov predmetu
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Číslo spisu
7787
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
169 538,00 EUR
Hlavný CPV
45233262-3 - Stavebné práce na stavbe peších zón
Doplňujúci CPV
45212100-7 - Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetná zákazka zahŕňa revitalizáciu verejného priestoru na Šrobárovom námestí v rámci 1. etapy, ktorá obsahuje tento rozsah prác:
Stavebné objekty:
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia: l. etapa si vyžaduje demontáže stĺpov verejného osvetlenia, pretože pri realizácii l. etapy by bránili zemným prácam
- Rekonštrukcia spevnených plôch: spevnené plochy 1. etapy budú odstránené, ako aj obrubníky, nové vrstvy podkladné a asfaltový betón v hr,40mm - Mestský mobiliár a iné prvky: osadia sa 9 parkových lavičiek, smetné koše 3x, lx stojan pre bicykle
- Úprava oplotenia ZŠ Černyševského: oplotenie zahŕňa úpravu pri ZŠ Černyševského
- Vonkajšie ihrisko: workoutové ihrisko bude komplet vybudované s podlahou EPDM a fit strojmi

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant

peter.polyak@petrzalka.sk
+420 949035351

Dokumenty