Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.06.2018 01:38

Karta obstarávania #34283
Projektová dokumentácia rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave

Informácie

ID zákazky
145
Názov predmetu
Projektová dokumentácia rekonštrukcia Mikovíniho ulice v Trnave
Číslo spisu VO
34283
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
49 999.00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie uvedenej komunikácie, členenej na jednotlivé stavebné objekty, vrátane samostatného predprojektového geodetického zamerania riešeného územia a odborného autorského dohľadu.
Projektová dokumentácia bude zložená z dvoch samostatných častí, ktoré sa budú realizovať samostatne.
I. časť - realizačný projekt, ktorý zahŕňa úsek od mosta nad Trnávkou na Mikovíniho ulici po začiatok križovatky s Priemyselnou ulicou;
II. časť – dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá zahŕňa úsek od začiatku križovatky s Priemyselnou ulicou po Nitriansku ulicu.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
08.09.2017 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Radoslav Bazala
radoslav.bazala@trnava.sk
+421 918800448

Dokumenty