Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.10.2021 15:56

Karta zákazky #10/21
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.10/21

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
14580
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Levice - výzva č.10/21
Číslo spisu
10/21
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 000,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup kameniva rôznych frakcií . Miestom vykládky bude k.ú. Bátovce.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.09.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Levice
Adresa
Koháryho 2
Levice
934 43, Slovenská republika
Procesný garant
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty